Galileo

Hoe hanteer je een academische taal?

Een heldere structuur is onontbeerlijk voor een goede wetenschappelijke tekst, maar zeker niet voldoende. Je moet ook een goede en academische schrijfstijl hebben. Wetenschappelijke teksten hebben een specifieke schrijfstijl die je moet gebruiken om onderbouwd en overtuigend over te komen.
Academisch schrijven is niet eenvoudig voor aspirerende wetenschappers. Besteed dan ook genoeg zorg aan je taalgebruik! Neem er een Nederlandstalig wetenschappelijk artikel bij en let eens op de formuleringen en zinsbouw. Neem de commentaar van je begeleiders ter harte en wees kritisch voor jezelf.
Herlees zelf grondig op spellingsfouten. Als je niet zeker bent hoe je iets schrijft, zoek het dan op. Gok niet gewoon. Let ook op de befaamde dt-fouten. Ze verschijnen sneller dan je denkt en doen afbreuk aan je geloofwaardigheid.
Een wetenschappelijk tekst is bij voorkeur onpersoonlijk en objectief geschreven. Fouten tegen dit principe zijn storend voor de lezer en zorgen ervoor dat je onderzoek minder wetenschappelijk lijkt.

Onpersoonlijk taalgebruik
Dit wil zeggen dat je jezelf als schrijver zoveel mogelijk uit de tekst probeert te halen. Gebruik geen ‘ik’ of ‘wij’, maar schrijf onpersoonlijk. In de resultatensectie wordt er vaak wel nog met ‘wij’ geschreven omdat het dan specifiek gaat over de resultaten die jij met je team gevonden hebt. Maar in het algemeen probeer je best die vormen te vermijden. Probeer toch ook het onpersoonlijke ‘men’ te vermijden. Dat klinkt zeer stijf en log.

Spreek de lezer niet aan. Stel geen directe vragen en betrek hem of haar niet in je redeneringen. Een academische paper is geen postkaart.

no

In deze thesis onderzoeken we de oorzaken van de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014. Hoewel men in de literatuur al heel wat factoren beschreven heeft die hierbij een rol spelen, is er nog geen duidelijke synthese beschikbaar. Om u te helpen bij het maken van juiste keuzes in de klinische praktijk, geven we hier een kort overzicht van de belangrijkste oorzaken.

yes

Deze thesis bespreekt de oorzaken van de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014. Hoewel in de literatuur al heel wat factoren beschreven werden die hierbij een rol spelen, is er nog geen duidelijke synthese beschikbaar. Hieronder volgt dan ook een kort overzicht van de belangrijkste oorzaken die relevant zijn voor de klinische praktijk.

Objectief taalgebruik
Dit gaat voornamelijk over de algemene toon van je tekst. Probeer een serene en afstandelijke schrijfstijl te hanteren. Schrijf dus niet te beeldend of dramatisch. Het is geen roman of gedicht.

no

Met de klimaatopwarming doemt de grootste extinctie sinds het uitsterven van de dinosauriërs.

yes

De klimaatopwarming vormt een bedreiging voor heel wat soorten op aarde. Verschillende bronnen hebben de huidige atmosfeer al vergeleken met die op het einde van het paleoceen.

Laat je eigen persoonlijke voorkeuren achterwege. Je onderzoekskeuzes zijn altijd inhoudelijk gestaafd en nooit het resultaat van een persoonlijke ingeving.
no

Het lijkt niet waarschijnlijk dat cheiropterogamie hier een belangrijke rol speelt.

yes

Gelet op de afnemende vleermuispopulaties, speelt cheiropterogamie hier waarschijnlijk geen grote rol. Dit wordt ook gesuggereerd door Blumenbach (1997).

Dat je wetenschappelijk moet schrijven wil niet zeggen dat je noodzakelijk moeilijke en complexe zinnen moet maken. Simpele zinnen zijn altijd beter dan onduidelijke monsterconstructies. Maak het jezelf niet moeilijker dan het al is.

Vermijd complexe structuren
Probeer samengestelde zinnen met meer dan één bijzin te vermijden. Dat leest en schrijft moeilijk. Als je tijdens het schrijven niet meer weet met welke structuur je een zin correct moet afsluiten, dan is je zin te lang en te moeilijk.

no

Door de toename van het aantal windmolens, die vooral sinds de invoering Renewable Energy Directive, waarin van EU-lidstaten verwacht wordt 20% van hun energiebevoorrading uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2020, uitgesproken is in België, is de bevolking meer bewust geworden van een aantal nadelen van deze technologie zoals vogelsterfte, waarbij vooral aan de zwaluw wordt gedacht, lawaaihinder en slagschaduw.

yes

Het aantal windmolens is sterk toegenomen in België. Dit komt vooral doordat de Renewable Energy Directive EU-lidstaten verplicht om 20% van hun energiebevoorrading uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2020. Ondanks de nobele bedoeling van deze verordening is de bevolking zich hierdoor meer bewust geworden van een aantal nadelen van windmolens zoals lawaaihinder, slagschaduw en vogelsterfte. Een vaak aangehaald voorbeeld is de sterfte van zwaluwen.

Maak correcte zinnen
Als je toch samengestelde zinnen maakt, zorg er dan voor dat die grammaticaal correct zijn. Tussen twee zinnen staat altijd een punt of een voegwoord. Verbind twee zinnen nooit met een komma. Je gebruikt een nevenschikkend voegwoord (zoals en, of, want, maar) voor twee zinnen die op zich kunnen staan. Gebruik een onderschikkend voegwoord (zoals omdat, zodat, voordat, terwijl, tenzij, hoewel) wanneer er tussen de zinnen een extra inhoudelijk verband is zoals gevolg, oorzaak of toegeving.

no

Een eerste voorbeeld is een PID-regelaar, dit is een van de meest voorkomende regelaars in de meet- en regeltechniek. Deze regelaar bevat een proportionele (P), een integrerende (I) en een differentiërende term (D); zo kan het verschil tussen de wenswaarde en de gemeten waarde (dit is het het foutsignaal) efficiënt wordt bijgestuurd.

yes

Een eerste voorbeeld is een PID-regelaar. Dit is een van de meest voorkomende regelaars in de meet- en regeltechniek. Deze regelaar bevat een proportionele (P), een integrerende (I) en een differentiërende term (D) opdat het het verschil tussen de wenswaarde en de gemeten waarde efficiënt kan worden bijgestuurd. Het verschil tussen de wenswaarde en de gemeten waarde wordt ook het wel het foutsignaal genoemd.

Passief leest moeilijk
Probeer passieve constructies te zoveel mogelijk te vermijden. Deze klinken namelijk heel stug en zwaar. In het Nederlands klinken actieve zinnen veel beter.

no

De verkleuring, die in dit artikel wordt onderzocht, wordt veroorzaakt door de verwering van graniet.

yes

Dit artikel onderzoekt hoe de verwering van graniet leidt tot verkleuring.

Een tekst die onzorgvuldig omspringt met werkwoordstijden is een doorn in het oog van elke lezer. De belangrijkste regel is dan ook: wees consistent! Wissel niet constant af tussen heden en verleden, maar zorg voor homogene alinea’s. Om alle twijfels weg te nemen, sommen we nog even enkele vuistregels op:

Tegenwoordige tijd
De tegenwoordige tijd gebruik je voor feiten, theorieën, herhalende gebeurtenissen, tabellen, figuren en grafieken. Twijfel je, kies dan voor de tegenwoordige tijd om je tekst levendig te houden. Probeer continue sprongen tussen het heden en verleden te vermijden.

Verleden tijd
De verleden tijd gebruik je voor de beschrijving van je eigen praktische resultaten en voor persoonlijke beweringen. Deed of bedacht je het zelf, kies dan voor het verleden. Gaat het om onderzoek uit de literatuur of algemene beschouwingen, dan spring je naar het heden.

no

In 1931 beweerde Ranji et al. dat de Schnappsreactie via een geconcerteerd mechanisme verliep. Ons eerder artikel toonde echter dat deze reactie via een tweestapsmechanisme verliep. Hieronder zullen we de kinetische parameters van de twee betrokken stappen bepalen.

yes

In 1931 beweert Ranji et al. dat de Schnappsreactie via een geconcerteerd mechanisme verloopt. Uit ons eerder artikel volgt echter dat deze reactie via een tweestapsmechanisme verloopt. Daarom bepaalden we hieronder de kinetische parameters van de twee betrokken stappen.

Verwijswoorden zoals ‘die’, ‘dat’, ‘zijn’ en ‘haar’ zijn handig om onnodige herhaling in een tekst te vermijden. Toch zijn die in wetenschappelijke teksten minder van toepassing.

Duidelijkheid primeert
Het moet in elke zin duidelijk zijn waarover je het hebt, zodat complexe conclusies en afleidingen voor de lezer steeds gemakkelijk te volgen zijn. Als je een verwijswoord gebruikt, ga dan steeds na of het duidelijk is waarnaar het verwijst. Verwijs nooit met verwijswoorden naar zaken die verder dan een zin verwijderd zijn.

no

De deeltjesgrootte en de VAC-concentratie zijn sterk gecorreleerd met de waterconcentratie van het slib. Grote concentraties hebben echter heel wat procestechnische nadelen en leiden tot een lage kwaliteit van de geproduceerde verpakking en van het eindproduct. Dit kan alleen maar voorkomen worden door deze parameter op te volgen tijdens de productie.

yes

De deeltjesgrootte en de VAC-concentratie zijn sterk gecorreleerd met de waterconcentratie van het slib. Grote VAC-concentraties hebben echter heel wat procestechnische nadelen en leiden tot een lage kwaliteit van de geproduceerde verpakking en van het eindproduct. Dit kan alleen maar voorkomen worden door de waterconcentratie van het slib op te volgen tijdens de productie van de verpakking.

Kies het juiste verwijswoord
In het Nederlands hebben zelfstandige naamwoorden met ‘de’ als lidwoord een geslacht: mannelijk of vrouwelijk. Dat wil zeggen dat als je daarnaar verwijst met bijvoorbeeld ‘zijn’ of ‘haar’ dat je moet oppassen. Een ‘eigenschap van de gezondheid’ is ‘haar eigenschap’, want gezondheid is vrouwelijk. Het geslacht van woorden kan je opzoeken in een woordenboek of de woordenlijst. Onzijdige woorden die je kan herkennen aan het lidwoord ‘het’, gebruiken altijd de mannelijke verwijswoorden ‘die’ en ‘zijn’.

Je onderzoek kan soms heel technisch zijn. Dat brengt onvermijdelijk heel wat moeilijke termen en concepten met zich mee. Gebruik die dan ook. Het goed gebruiken van het vakjargon is belangrijk om aan te tonen dat je weet waarover je het hebt, maar ook om duidelijkheid te scheppen.

Wees consistent
Gebruik de vaktermen als dat mogelijk is en anders kies je een woord en gebruik je die doorheen je hele tekst. Vermijd synoniemen. Als je het woord ‘functie’ gebruikt in je tekst, doe dat dan in heel je tekst en verander niet plots naar ‘toepassing’ of ‘invulling’.

Vermijd archaïsmen
Wetenschappelijk schrijven wil niet zeggen dat je voor alles moeilijke en oubollige woorden moet gebruiken. Je schrijft een academische tekst maar geen wetsvoorstel in het Oud-Nederlands. Als je woorden in gesproken taal nooit zou gebruiken omdat ze bijzonder oud, formeel en stijf klinken, laat ze dan achterwege.

no

Aldus kan gesteld worden dat het metaboloom van deze bacteriën, niettegenstaande hun identieke genotype, in hoge mate afhankelijk is van de compositie van het microbioom waarin ze zich bevinden.

yes

Hoewel ze genetisch identiek zijn, hangt het metaboloom van deze bacteriën dus sterk af van de samenstelling van het microbioom waarin ze zich bevinden.

Let op met afkortingen
Afkortingen zijn schering en inslag in de vakliteratuur en dan is het een goed idee om die afkortingen ook over te nemen. Toch is het belangrijk dit op een gestructureerde manier te doen. Gebruik enkel afkortingen die ook in wetenschappelijk artikels terug te vinden zijn en verzin er zelf geen.

Elk hoofdstuk moet op zich staan. Elke term die je graag zou afkorten schrijf je dus de eerste keer in elk hoofdstuk voluit met de afkorting tussen haakjes. Zo is het voor iedere lezer duidelijk wat je bedoelt. Daarna kan je de afkorting gebruiken.
no

LCA en HACCP worden gebruikt om resp. de duurzaamheid en veiligheid van deze voedingsmiddelen te bepalen. Langs de ene kant volgt uit de life cycle analysis dat de opslag van de voedingsmiddelen bijzonder energie-intensief is (tab. 1). Uit de HACCP-analyse, d.i. hazard analysis and critical control points, volgt langs de andere kant dat langdurige opslag kan leiden tot hoge schimmelconcentraties (tab. 2).

yes

Life cycle analysis (LCA) en hazard analysis and critical control points (HACCP) worden gebruikt om respectievelijk de duurzaamheid en veiligheid van deze voedingsmiddelen te bepalen. Langs de ene kant volgt uit de LCA dat de opslag van de voedingsmiddelen bijzonder energie-intensief is (zie tabel 1). Uit de HACCP volgt langs de andere kant dat langdurige opslag kan leiden tot hoge schimmelconcentraties (zie tabel 2).

Scroll naar top