Galileo

Wat met lay-out, tabellen en figuren?

Hoe je paper eruit ziet, bepaalt mee hoe professioneel en geloofwaardig hij is. Niemand wil goede, maar slecht verpakte inhoud openen. Daarom is het belangrijk dat je voldoende aandacht hebt voor de lay-out van je tekst, tabellen en figuren.

Zorg ervoor dat je tekst sereen en simpel opgemaakt is. Soms geeft je opleiding een specifieke template qua font en grootte, maar dat is niet altijd het geval. Zorg er dan voor dat je een simpel font kiest zoals Times New Roman of Arial. Als je enkel online moet indienen en het niet moet printen, dan is het beter om Arial te kiezen want dat is een schreefloos lettertype (geen dwarse streepjes op de letters). Hoe dan ook zorg voor een consistente lay-out, zowel qua font als grootte als uitlijning.
Houd altijd het doel van een tabel of een figuur voor ogen. Meestal probeer je numerieke data of een ingewikkeld concept op een gestructureerde en overzichtelijke manier weer tegen. Zorg er dan voor dat je figuur of tabel makkelijk te interpreteren valt en niet leidt tot extra verwarring. Probeer je de resultaten uit de literatuur samen te vatten of presenteer je net je eigen bevindingen? In het eerste geval laat je zo veel mogelijk data weg. In het tweede geval vermeld je ook de missers, de outliers en de duplicaten.

Een passend bijschrift
Elke figuur of tabel wordt vergezeld van een bijschrift. Volgens de stijlregels plaats je dit bijschrijft bovenaan in het geval van een tabel en onderaan in het geval van een figuur. Zorg ervoor dat het bijschrift op zichzelf staat en los van de tekst, de tabel of de figuur een betekenis heeft.

no

Tabel 1. Resultaten (aa)-(bi) bij 5,3 bar.

yes

Tabel 1. Het effect van temperatuursveranderingen op het volume van een ideaal gas bij een constante druk van 5,3 bar.

Een elegant uitzicht
Vermijd een overdaad van kleuren, letterstijlen, reliëf, kadertjes en arceringen. Alles wat je toevoegt zou een inhoudelijke betekenis moeten hebben of de interpretatie van de tabel of figuur moeten vergemakkelijken. Bij tabellen zijn verticale strepen, te veel horizontale strepen en gekleurde rijen meestal storend en overbodig.

Wees consistent
Hanteer bijvoorbeeld een uniforme grootte en kleurencode in blokdiagrammen. Als je kleuren gebruikt om data te visualiseren, zoek dan een schaal die je doorheen je werk kan aanhouden. Een uniforme grootte geldt zeker voor chemische structuren en wiskundige formules. Verder gebruik je binnen je tekst dezelfde notaties voor variabelen als binnen de wiskundige formules.

Zorg ervoor dat datapunten eenduidig afgelezen kunnen worden. Het moet duidelijk zijn welke grootheid gerapporteerd wordt in welke eenheid. Benoem dus zeker alle assen van een grafiek.

Vermeld de bron
Als je een figuur of tabel uit de literatuur haalt, vergeet dan zeker de bron niet te vermelden. Soms is de resolutie van zo een figuur of tabel te slecht om zomaar op te nemen in je werk. In dat geval maak je een herwerkte versie.

Beperk redundantie
Als je in een kolom van een tabel steeds dezelfde eenheid of macht van tien vermeldt, zet die dan in het bijschrift, in een onderschrift of in de eerste rij van de tabel. Hetzelfde geldt voor kolommen met constante parameters of meetwaarden. Kies voor afkortingen om de herhaling van lange begrippen te vermijden.

Verwijs naar de tabel of figuur
Plaats tabellen en figuren nooit zomaar in je paper zonder er iets over te zeggen. Verwerk je tabel of figuur in je tekst. Hierbij laat je de lezer niet in het ongewisse, maar geef je zelf een interpretatie van eventuele resultaten.

no

Tabel 1 geeft het effect van temperatuursveranderingen op het volume van een inert gas bij een constante druk in een gesloten systeem. Tabel 2 geeft het effect van het optreden van combinatiereacties op het volume van een ideaal gasmengsel bij een constante druk en temperatuur in een gesloten systeem. Tabel 3 geeft het effect van drukveranderingen op het volume van een inert gas bij constante temperatuur in een gesloten systeem.

yes

De experimenten uit tabel 1 tot en met 3 illustreren duidelijk de ideale gaswet (pV = nRT). Uit tabel 1 en 2 volgt immers dat het volume van een gasmengsel (V) recht evenredig is met respectievelijk de temperatuur van het gasmengsel (T) en het aantal gasmoleculen (n). Uit tabel 3 volgt dan weer dat het volume van een gasmengsel omgekeerd evenredig is met de druk van het gasmengsel (p). Al deze experimenten werden uitgevoerd in een gesloten systeem, waarin het aantal gasmoleculen gevarieerd kon worden via het initiëren van combinatiereacties.

Scroll naar top